Training for Business Success
Blended e-Learning
Начало Решения Обучение Календар е-Лърнинг Партньори Клиенти Контакти Новини
Корпоративни финанси част II (онлайн)
Помощ Регистрация Вход  English
Програма на курса

1-ва седмица:
   Нетна настояща стойност и вътрешна норма на възвръщаемост.
   Взимане на инвестиционни решения.
   Модели за анализ и оценка на инвестиционни решения

2-та седмица:
   Капиталова структура - Финансов ливеридж и цена на капитала
   Дивиденти и дивидентна политика
   Междинен изпит (Домашно задание)

3-та седмица:
   Деривати и тяхното значение в корпоративните финанси (оценка на опции)
   Финален изпит

Подробна програма

ТЕМА 1: КАПИТАЛОВО БЮДЖЕТИРАНЕ

Седмица 1: Нетна настояща стойност и вътрешна норма на възвръщаемост. Взимане на инвестиционни решения.
  • Нетна настояща стойност
  • Вътрешна норма на възвръщаемост
  • Методи за избор между различни инвестиционни проекти
  • Анализ на дисконтирани парични потоци и промени в паричните потоци
  • Важни инструменти за анализ на инвестиционните решения - анализ на нулевата точка
     (break-even analysis), оперативен ливеридж и анализ на чувствителността

Модели за анализ и оценка на инвестиционни решения
  • Моделът за оценка на капиталовите активи (Capital Asset Pricing Models)
  • Взаимовръзката между риск и очаквана възвръщаемост
  • Оценка на прогнозните парични потоци
  • Анализ на инвестиционния риск

ТЕМА 2: ЦЕНА НА КАПИТАЛА И ДЪЛГОСРОЧНА ФИНАНСОВА ПОЛИТИКА

Седмица 2: Капиталова структура

Капиталова структура I - Финансов ливеридж
  • Видове финансиране - външно финансиране (дълг и собствен капитал); вътрешно
     финансиране чрез парични потоци от оперативната дейност
  • Източници и форми на външно финансиране
  • Измерване на финансовия ливеридж
  • Анализ на финансирането чрез дълг (Cost/Benefit Analysis)
  • Теорията за "финансовата йерархия"

Капиталова структура II - Цена на капитала
  • Определяне цената на компонентите на капитала - Среднопретеглена цена на капитала
     (WACC - Weighted Average Cost of Capital)
  • Каква е оптималната капиталова структура
  • Цена на дълга
  • Кредитни рейтинги
  • Как да оптимизираме капиталовата структура

МЕЖДИНЕН ИЗПИТ

Дивиденти и дивидентна политика
  • Оценка на дивидентната политика
  • Кога да връщаме пари на акционерите?
  • Обратното изкупуване на акции като конкурент на дивидентите
  • Ефектът на "клиантелата" (The Clientele Effect)

ТЕМА 3: МЕЖДУНАРОДНИ КОРПОРАТИВНИ ФИНАНСИ

Седмица 3: Оценяване на лизингово финансиране
  Какво представлява лизингът?
  Кои са предимствата му?
  Какво е оперативен лизинг?
  Какво е финансов лизинг?
  Каква е данъчната и счетоводната трактовка на лизинга?
  Кое е по-изгодно лизинг или покупка на актив?

ФИНАЛЕН ИЗПИТ

LEARNING SOLUTIONS